Algemene verkoopsvoorwaarden

Voorwaarden binnenlandse en buitenlandse sportkampen- en vakanties

Reisvergunning: Lic. A 6229


Reiziger: deelnemer aan binnenlandse en/of buitenlandse sportkampen/-vakanties van Gezinssport Vlaanderen

Het begrip “reis"

Artikel 1

Deze voorwaarden zijn van toepassing:

 • bij de verkoop van een buitenlands sportkamp/vakantie met inbegrip van vervoer(tenzij anders vermeld), verblijf en sportpakket.
 • bij de verkoop van een binnenlands sportkamp/vakantie met inbegrip van verblijf en sportpakket (eigen vervoer)

Informatieverplichtingen

Artikel 2

 • Met het oog op de correcte boeking moet de reiziger alle nodige informatie verstrekken die hem uitdrukkelijk door Gezinssport Vlaanderen wordt gevraagd, dit via het inschrijvingsformulier.
 • Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor Gezinssport Vlaanderen mogen die kosten aangerekend worden.

De reiziger dient volgende formaliteiten te vervullen om de nodige documenten te bekomen voor de buitenlandse reizen:

 • Identiteitskaart voor deelnemers vanaf 12 jaar.
 • Kinderen jonger dan 12 jaar dienen verplicht in het bezit te zijn van een KIDS-ID, een elektronisch reis- en identiteitsdocument voor kinderen jonger dan 12 jaar.
 • Een ouderlijke toestemming (of door de voogd), gelegaliseerd door het gemeentebestuur van de woonplaats, is vereist voor jongeren tot 18 jaar die zonder ouders naar het buitenland reizen.
 • Elke deelnemer moet bovendien de vereiste Europese ziekteverzekeringskaart bij zich hebben om terugbetaling te bekomen van medische kosten in het buitenland. Deze formulieren worden gratis verstrekt door de ziekenfondsen.

Bijkomend:

 • Reizigers van niet-Belgische nationaliteit doen er goed aan bij de bevoegde instanties te informeren welke bijkomende formaliteiten zij moeten vervullen.
 • Voor de jeugdreizen: ingevulde persoonlijke steekkaart (formulier wordt vooraf bezorgd)

Voor binnenlandse kampen/vakanties:

 • Identiteitskaart indien beschikbaar (+12 jaar)
 • Siskaart (persoonlijk)
 • Ingevulde persoonlijke fiche (invulformulier wordt vooraf bezorgd)

Verzekering

Artikel 3

De ongevallenverzekering is bij de prijs inbegrepen. Alle deelnemers zijn verzekerd voor persoonlijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid t.o.v. derden, volgens de voor¬waarden van onze verzekeringspolis. Voor burgerlijke aansprakelijkheid wordt eerst de familiale verzekering aangesproken, dan pas de verzekering van Gezinssport Vlaanderen verzekering. Een uittreksel van de verzekeringspolis kan bekomen worden op aanvraag.
Schade, of verlies van het gehuurde sportmateriaal valt volledig ten laste van de deelnemer! De waarborg wordt niet verleend voor de terugbetaling van de door andere verzekeringen aangerekende vrijstellingen.

Bijstandsverzekering voor buitenlandse sportkampen/vakanties

Gezinssport Vlaanderen heeft eveneens een bijstandsverzekering (Europ-Assistance) afgesloten voor de duur van de reis. De prijs bedraagt € 14/deelnemer. De deelnemers die een eigen bijstandsverzekering bezitten, worden vrijgesteld van betaling van dit bedrag. Een uittreksel uit de bijstandsverzekering wordt u toegestuurd op aanvraag.

Algemene voorwaarden reisbijstand Gezinssport Vlaanderen

Annulatieverzekering (binnenlandse en buitenlandse sportkampen/vakanties)

De annulatieverzekering is niet bij de prijs inbegrepen. Gezinssport Vlaanderen biedt de mogelijkheid om zich te verzekeren tegen annulering. De premie bedraagt 5% van de totale reissom. Men kan een annulatieverzekering aanvragen via het inschrijvingsformulier.

Algemene voorwaarden annulatie Gezinssport Vlaanderen

Inlichtingen

Artikel 4

Buitenlandse sportkampen/vakanties

Voor de geplande vertrekdatum ontvangt de reiziger de volgende inlichtingen:

 • opstapplaatsen en uur, traject
 • naam, adres, telefoon- en/of faxnummer van het hotel/kamphuis waar hij/zij verblijft
 • een telefoonnummer van Gezinssport Vlaanderen en/of van de crisistelefoon tijdens de heenreis die de reizigers bij moeilijkheden kan helpen. (enkel buitenlandse reizen)

Een brief met de laatste inlichtingen wordt verstuurd naar alle deelnemers uiterlijk twee weken voor de afreis.

Binnenlandse sportkampen/vakanties

Een brief met de laatste inlichtingen wordt verstuurd naar alle deelnemers uiterlijk twee weken voor aanvang van het sportkamp/sportvakantie.

Totstandkoming van de reisovereenkomst

Artikel 5

De ondertekening van het inschrijvingsformulier of de online inschrijving via onze website houdt in dat de reiziger akkoord is met de voorwaarden buitenlandse/binnenlandse sportkampen/sportvakanties zoals vermeld op onze website. Kennelijke fouten zijn niet bindend voor Gezinssport Vlaanderen.

Reisbevestiging

Artikel 6

De reisovereenkomst ontstaat wanneer de boeking door Gezinssport Vlaanderen aan de reiziger schriftelijk wordt bevestigd via een voorschotfactuur en het voorschot binnen de gestelde termijn wordt betaald

 • Voorschot binnenlandse kampen/vakanties: € 75/deelnemer
 • Voorschot buitenlandse reizen: € 175/deelnemer

Gezinssport Vlaanderen bevestigt de reis binnen de 21 dagen na ontvangst van het inschrijvingsformulier. Indien de reiziger binnen de 21 dagen geen reisbevestiging ontvangen heeft, is er geen reisovereenkomst.

Prijs

Artikel 7

 • De overeengekomen prijs is vast en alle overeengekomen diensten zijn inbegrepen, dit onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing in een omstandigheid zoals hierna beschreven:
  • Wanneer er een aanpassing heeft plaatsgevonden van de vervoerskosten met inbegrip van de brandstof- en bagagekosten (extra koffer), de heffingen en belastingen, verschuldigd voor bepaalde diensten of de wisselkoersen van toepassing op het reispakket, kan de prijs tot 1 maand voor de geplande vertrekdatum respectievelijk naar boven of naar onder worden herzien.
  • Leidt de net omschreven aanpassing tot een prijsverlaging, dan gebeurt de herziening enkel indien de kosten die daarmee gepaard gaan niet in wanverhouding staan tot de prijsverlaging.
  • Leidt de net omschreven aanpassing tot een prijsverhoging met méér dan 10 %, dan mag de reiziger de overeenkomst zonder schadevergoeding ontbinden. Hij heeft dan enkel recht op terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.
Wat is er allemaal bij de deelnemersprijs inbegrepen?

Buitenlandse kampen/vakanties:

 • Reis per comfortabele autocar vanuit verschillende opstapplaatsen in Vlaanderen. Groepsverplaatsing ter plaatse. Fooi buschauffeur.
 • Ongevallenverzekering voor persoonlijke ongevallen.

Binnenlandse sportkampen/vakanties:
Bij de prijs van de binnenlandse sportkampen/vakanties is inbegrepen: het verblijf in volpension, het sportpakket (gebruik en huur van materiaal, lesgevers), persoonlijke ongevallenverzekering, leuke verrassing.
Het vervoer is niet inbegrepen (eigen vervoer).

Wat is niet bij de prijs inbegrepen?

Buitenlandse kampen/vakanties:

 • Bijstandsverzekering (zie art 3)
 • Dranken en persoonlijke uitgaven.
 • Administratierecht Individueel : € 6,- per persoon / Gezinnen: € 12,- per gezin
 • Annulatieverzekering: 5% van de totale reissom
 • Wijzigingen na facturatie: dossierkosten € 12,50
 • Verzekering alle risico's (diefstal, verlies e.d.)
 • Aanvragen om éénpersoonskamer. De vragen om éénpersoonskamers worden uitsluitend aanvaard indien de mogelijkheid in het hotel zelf bestaat en mits bijbetaling van een toeslag. Alleenstaanden die GEEN éénpersoonskamers aanvragen delen de kamer met andere deelnemers. Indien dit om organisatorische redenen niet mogelijk blijkt en men toch in een éénpersoonskamer verblijft wordt het supplement eveneens aangerekend.

Binnenlandse sportkampen/vakanties:

 • Vervoer van en naar de kampplaats (eigen vervoer)
 • Mogelijke extra uitgaven zijn facultatief en niet van toepassing voor alle deelnemers en worden vooraf gemeld in de brochure (zie bvb. brevettenactie paardrijden)
 • Annulatieverzekering: 5 % van de totale reissom
 • Wijzigingen na facturatie: dossierkosten € 12,50
Kortingen

Kortingen buitenlandse sportkampen/vakanties

 • Extra gezinskorting: € 30/persoon korting vanaf het tweede (en volgende) kind(eren) van hetzelfde gezin bij inschrijving voor dezelfde reis
  • Leden van de Gezinsbond: Deze korting wordt in je online portemonnee gestort.
  • Leden Gezinssport Vlaanderen: Deze korting ontvang je onder de vorm van een cadeaubon. Te gebruiken bij boeking van een volgende reis/sportkamp.
   Deze kortingen zijn NIET cumuleerbaar.
 • Vroegboekkorting € 15 wordt onmiddellijk verrekend op de factuur:
  Buitenland - wintersportvakanties:
  inschrijven voor 15/9 voor wintervakanties tijdens de kerstvakantie en buiten seizoen in januari en februari.
  inschrijven voor 15/11 voor wintervakanties tijdens de krokus- en paasvakantie en buiten seizoen maart
  Buitenland - paas- en zomervakanties en buiten seizoen
  inschrijven voor 1/2 voor sportvakanties tijdens de paasvakantie, mei en juni
  inschrijven voor 1/4 voor sportvakanties van juli, augustus en september
  inschrijven voor 1/9 voor sportvakanties tijdens de herfstvakantie

Kortingen binnenlandse sportkampen/vakanties (enkel voor leden Gezinssport Vlaanderen of Gezinsbond):

 • Ledenkorting op de basisprijs. Leden van Gezinssport Vlaanderen of Gezinsbond krijgen een korting van € 40 op de basisprijs, uitgezonderd de weekendformules; daar geldt een korting van 10 euro voor leden van Gezinssport Vlaanderen of Gezinsbond.
 • Vroegboekkorting: wie vóór 1 februari 2017 inschrijft voor een sportkamp in de paasvakantie en mei/juni, vóór 1 april 2017 voor een sportkamp in de zomervakantie of vóór 1 september 2017 voor een sportkamp in de herfstvakantie, krijgt een korting van € 15/deelnemer onmiddellijk op de factuur verrekend. Deze korting is ook geldig voor alle leden van hetzelfde gezin en wordt automatisch van het factuurbedrag afgetrokken. Deze korting is niet van toepassing op het BOSweekend 2018 in Houthalen en het strand- en zeeweekend in Koksijde 2018.

Betaling van de reissom

Artikel 8

De reiziger stuurt het volledig ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulier naar het Gezinssport Vlaanderen-secretariaat of schrijft online in via onze webstek en betaalt het voorschot na ontvangst van de voorschotfactuur. Behalve indien er op het inschrijvingsformulier anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo uiterlijk 45 dagen voor de afreis.

 • Boekt de reiziger minder dan 45 dagen voor de vertrekdatum, dan moet hij de totale reissom onmiddellijk betalen na ontvangst van de factuur.
 • Laattijdige inschrijvingen (minder dan 7 dagen voor vertrek¬datum) moeten nog betaald worden voor aanvang van de reis/sportkamp.
 • Pas na betaling van de factuur is uw inschrijving definitief.
 • Opgelet: sport- en cultuurcheques van SODEXHO en ACCOR (max. € 100) gelden als officiële betaalmiddelen!
 • Men kan ook een deel van de factuur betalen vanuit de online portemonnee (lidkaart waarmee je spaart). Dit moet wel op het secretariaat van Gezinssport Vlaanderen gebeuren!

Annulering door de reiziger/deelnemer

Artikel 9

De reiziger/deelnemer kan ten allen tijde de reisovereenkomst annule¬ren, mits hij Gezinssport Vlaanderen hiervoor vergoedt.

Zeer belangrijk:

 • Annulatie door de reiziger/deelnemer. De reiziger kan zijn inschrijving ten alle tijde annuleren : dit brengt echter kosten met zich mee die integraal en steeds verschuldigd zijn. De annulatie moet schriftelijk gebeuren of na een telefonische mededeling, schriftelijk bevestigd worden, eventueel vergezeld van de nodige attesten.
 • Annulatiekosten:
 • bij annulering tot de 50ste dag voor dag van vertrek: € 40 per dossier.
  bij annulering vanaf de 50ste dag (inclusief) tot de 21ste dag voor vertrek: het voorschot
  bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 7de dag voor het vertrek: 50% van de reissom
  bij annulering vanaf de 7de dag (inclusief) tot de 3de dag voor het vertrek: 75% van de reissom
  bij annulering vanaf de 3de dag (inclusief) tot de dag van vertrek: 100% van de reissom

Vervanging en andere wijzigingen door de reiziger/deelnemer

Artikel 10

De reiziger kan zich voor de uitvoering van de overeenkomst door een andere persoon laten vervangen, mits deze persoon voldoet aan de bijzondere eisen betreffende de reis of het verblijf, en mits de reiziger Gezinssport Vlaanderen vergoedt voor alle kosten die daardoor worden veroorzaakt.
De oorspronkelijke reiziger en de vervanger zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Gezinssport Vlaanderen voor de vervangingskosten en het saldo van de reissom.

Artikel 11

Vraagt de reiziger om een andere wijziging (datum van vertrek of terugkeer, bestemming, hotel, ...), dan mag Gezinssport Vlaanderen alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt. Dossierkosten van € 12,50 worden automatisch aangerekend.

Annulering door Gezinssport Vlaanderen

Artikel 12

Wanneer Gezinssport Vlaanderen de reis voor de overeengekomen vertrekdatum annuleert dit wegens overmacht, weersomstandigheden of indien minder dan 50 % van de voorziene autocarplaatsen (enkel buitenland) gereserveerd zijn, wordt de reiziger daar zo snel mogelijk, en uiterlijk 1 dag voor de vertrekdatum van op de hoogte gebracht.

Onder overmacht wordt verstaan: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene, die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen, niet konden worden vermeden. De reiziger heeft enkel recht op de terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

Annuleert Gezinssport Vlaanderen de reis om een andere reden dan de drie net genoemde, dan heeft de reiziger recht op de terugbetaling van alle reeds betaal¬de bedragen samen, maar waar passend ook op een schadeloosstelling.

Wijziging door Gezinssport Vlaanderen

Artikel 13

Indien Gezinssport Vlaanderen zich voor het vertrek verplicht ziet de ¬overeenkomst op een wezenlijk punt ingrijpend te wijzigen, dient Gezinssport Vlaanderen de reiziger daarvan zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid de overeen¬komst te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door Gezinssport Vlaanderenvoorgestelde wijziging aanvaardt. De reiziger dient zo spoedig moge¬lijk en in elk geval voor de afreis, Gezinssport Vlaanderen van zijn beslissing schriftelijk in kennis te stellen.

Bij aanvaarding van de wijziging wordt een bijvoegsel bij de overeenkomst gevoegd waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden medegedeeld.
Indien, door weersomstandigheden, een belangrijk deel van het sportprogramma, waarop de overeenkomst betrekking heeft niet wordt verleend, neemt Gezinssport Vlaanderen alle nodige en passende maatregelen om de reiziger geschikte alternatieven te bieden, zodat hij zijn vakantie zonder extra kosten kan voortzetten. In voorkomend geval stelt Gezinssport Vlaanderende reiziger schadeloos ten belope van het verschil tussen de voorgenomen en de daadwerkelijke verleende diensten.

Aansprakelijkheid van Gezinssport Vlaanderen

Artikel 14

Gezinssport Vlaanderen is aansprakelijk voor alle schade die de reiziger oploopt doordat de reisovereenkomst niet of slecht werd uitgevoerd, behalve indien:

 • de tekortkomingen in de uitvoering van het contract toe te schrijven zijn aan de reiziger;
 • deze tekortkomingen, die niet te voorzien waren of niet konden worden vermeden, toe te schrijven zijn aan een derde die vreemd is aan de in het contract bedoelde prestaties;
 • deze tekortkomingen te wijten zijn aan overmacht
 • deze tekortkomingen te wijten zijn aan een gebeurtenis die Gezinssport Vlaanderen zelfs met inachtneming van de grootste zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen, waaronder overboeken niet is begrepen.

Behalve in geval van een ernstige tekortkoming door de reiziger, is Gezinssport Vlaanderen verplicht om zijn best te doen om de in moeilijkheden verkerende reiziger hulp te bieden. De kosten die daaruit voortvloeien zijn voor de reiziger, wanneer hij het is die een tekortkoming heeft begaan.

Aansprakelijkheid van de reiziger

Artikel 15

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die Gezinssport Vlaanderen, personeel en vertegenwoordigers, door zijn fout oplopen, alsook wanneer hij/zij de contractuele verplichtingen niet zijn nagekomen.
De fout wordt beoordeeld vanuit het normale gedrag van een reiziger.
Wanneer blijkt dat een deelnemer zich niet volgens de afspraken gedraagt, waardoor de goede uitvoering van de reis in belangrijke mate wordt bemoeilijkt, kan deze deelnemer voor verdere deelname worden uitgesloten. Alle kosten daaraan verbonden zijn voor eigen rekening en er is in geen geval recht op de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de deelnameprijs.

Klachtenregeling

Artikel 16

 • Klachten vóór de reisovereenkomst wordt uitgevoerd, moet de reiziger zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij Gezinssport Vlaanderen.
 • Klachten tijdens de uitvoering van de overeenkomst, moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse en op een gepaste en bewijskrachtige manier melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich wenden tot een vertegenwoordiger van Gezinssport Vlaanderen
 • Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij ten laatste 4 weken na het einde van de reisovereenkomst bij Gezinssport Vlaanderen per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen; anders is de klacht niet geldig en niet aanvaardbaar.

Geschillencommissie Reizen

Artikel 17

 • Men spreekt van een "geschil" wanneer een klacht niet in der minne kan worden opgelost, of niet is opgelost binnen 4 maanden vanaf het einde van de reisovereenkomst (of vanaf de geplande vertrekdatum, indien de overeenkomst nooit werd uitgevoerd).
 • Dit geschil wordt op verzoek van één van de betrokken partijen aanhangig gemaakt bij de Geschillencommissie Reizen vzw, overeenkomstig het geschillenreglement.
 • Klachten kunnen aan de Geschillencommissie Reizen vzw voorgelegd worden op het volgende adres : E. Jacqmainlaan 154 - 1000 Brussel, tel.: 02/206.52.37.
 • Voor de behandeling van een klachtendossier en van een geschil is een vergoeding verschuldigd zoals voorzien door het geschillenreglement.
 • De reiziger en Gezinssport Vlaanderen verbinden zich ertoe de beslissingen van de paritair samengestelde Geschillencommissie Reizen als bindend te beschouwen.
 • De behandeling en de uitspraak gebeuren overeenkomstig het geschillenreglement en de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek inzake arbitrage (art. 1676 tot en met 1723).
 • De Geschillencommissie aanvaardt geen klachten en/of geschillen over lichamelijke schade.

Artikel 18

De binnenlandse sportkampen/vakanties worden georganiseerd voor leden/niet-leden van Gezinssport Vlaanderen/Gezinsbond. Niet-leden betalen een meerprijs van 40 euro per deelnemer.
Buitenlandse sportkampen/sportvakanties worden uitsluitend georganiseerd voor leden van de Gezinsbond en/of voor leden van Gezinssport Vlaanderen. Ben je geen lid? Geen probleem, wij maken je lid voor de definitieve bevestiging van je boeking.
Je wenst lid te worden van Gezinssport Vlaanderen?

 • je stort € 25 per persoon op rekening BE66 6528 2289 5643 van Gezinssport Vlaanderen met als mededeling ‘Gezond op weg individueel lidmaatschap’. Met dit lidmaatschap ben je 24 u. op 24 u. verzekerd voor de volgende sporttakken: wandelen, joggen, lopen, fietsen (ook mountainbike), zwemmen en fitness.
 • of je stort € 45/gezin op rekening BE66 6528 2289 5643 van Gezinssport Vlaanderen met als mededeling ‘Gezond op weg gezinslidmaatschap’. Dit gezinslidmaatschap biedt je dezelfde voordelen als het individueel lidmaatschap.

Je wenst lid te worden van de Gezinsbond?

Je stort € 40 voor het hele gezin op rekening BE66 6528 2289 5643 van Gezinssport Vlaanderen met als mededeling ‘lidgeld Gezinsbond’.


Comform art. 36 van de wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling van 01-04-1994 en het betreffende uitvoeringsbesluit van 25.04.1997 is Gezinssport Vlaanderen vzw door Garantiefonds Reizen o.v.v., Dobbelenberg, Metrologielaan 8, 1130 Brussel verzekerd, om in geval van financieel onvermogen zijn verplichtingen jegens de reiziger na te komen.