Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene en bijzondere reisvoorwaarden van Gezinssport Vlaanderen (Lic. 6229) voor pakketreisovereenkomsten (binnen- en buitenlandse sportvakanties).

De combinatie van reisdiensten die u wordt aangeboden, is een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302, omgezet door de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten.

Bijgevolg kunt u aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden. Gezinssport Vlaanderen vzw is ten volle verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de volledige pakketreis.
Gezinssport Vlaanderen vzw beschikt ook over de wettelijke verplichte bescherming om u terug te betalen en, indien het vervoer is inbegrepen in de pakketreis, te repatriëren ingeval zij insolvent wordt.

Meer informatie over de Richtlijn (EU) 2015/2302.

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.

Artikel 2: Informatie van de organisator en doorverkoper voor de sluiting van de pakketreisovereenkomst

2.1.

De organisator (Gezinssport Vlaanderen vzw) verstrekt aan de reiziger, voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst, nl. via de brochure en/of de website www.gezinssportvlaanderen.be, de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsook, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis:

1° de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:

a) de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data en het aantal nachten;

b) de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen en data en tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en de aansluitingen; indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij benadering meegedeeld.

c) de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de regels van het land bestemming;

d) de verstrekte maaltijden

e) de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs;

f) ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid van een groep;

g) de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden verricht;

h) of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit;

2° de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort bijkomende kosten die
voor rekening van de reiziger kunnen zijn;

3° de betalingsmodaliteiten;

4° het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de uiterste datum voor de
eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald;

algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort- en visumverplichtingen,
met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn voor het verkrijgen van een visum en informatie over
formaliteiten op gezondheidsgebied;

de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een opzegvergoeding;

inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverzekeringen.

2.2

De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardinformatieformulier wordt verstrekt aan de reiziger.

2.3

De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal onderdeel van de pakketreisovereenkomst. Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de partijen.

Artikel 3: informatie door de reiziger

3.1

De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.
Dit gebeurt door het correct en volledig invullen van het voorgestelde inschrijvingsformulier voor de bedoelde reis en in het bijzonder dient de reiziger volgende formaliteiten te vervullen om de nodige documenten te bekomen voor de buitenlandse reizen:

 • Identiteitskaart voor deelnemers vanaf 12 jaar.
 • Kinderen jonger dan 12 jaar dienen verplicht in het bezit te zijn van een KIDS-ID, een elektronisch reis- en identiteitsdocument voor kinderen jonger dan 12 jaar.
 • Een ouderlijke toestemming (of door de voogd), gelegaliseerd door het gemeentebestuur van de woonplaats, is vereist voor jongeren tot 18 jaar die zonder ouders naar het buitenland reizen.
 • Elke deelnemer moet bovendien de vereiste Europese ziekteverzekeringskaart bij zich hebben om terugbetaling te bekomen van medische kosten in het buitenland. Deze wordt gratis verstrekt door je ziekenfonds.
 • Reizigers van niet-Belgische nationaliteit doen er goed aan bij de bevoegde instanties te informeren welke bijkomende formaliteiten zij moeten vervullen.
 • Voor de jeugdreizen: ingevulde persoonlijke fiche (formulier wordt vooraf bezorgd)

Voor binnenlandse kampen/vakanties:

 • Identiteitskaart indien beschikbaar (+12 jaar)
 • Voor jeugdreizen: ingevulde persoonlijke fiche (invulformulier wordt vooraf bezorgd)

3.2

Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4: de pakketreisovereenkomst

4.1

Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt de organisator de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf.

Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.

De pakketreisovereenkomst ontstaat wanneer de boeking door Gezinssport Vlaanderen aan de reiziger schriftelijk wordt bevestigd via een factuur. De reiziger ontvangt de factuur als bevestiging na online betaling van een gedeelte of de volledige reissom.

4.2

De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie zoals vermeld in artikel 2 en de volgende informatie:

 • de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;
 • dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis, en een bijstandsverplichting heeft;
 • de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming bij insolventie: Garantiefonds Reizen® | Metrologielaan 8 | B-1130 Brussel | Tel: +32-(0)2/240.68.00 | Fax: +32-(0)2/240.68.08 | info@gfg.be;
 • de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger van de organisator of van een andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of zijn beklag wenst te doen over de mogelijke non-conformiteit;
 • de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden;
 • informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met een niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is;
 • informatie over de interne klachtenbehandeling;
 • informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de E.U. voor online geschillenbeslechting;
 • informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen.

4.3

Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger:

 • de nodige ontvangstbewijzen
 • de vouchers en vervoerbewijzen
 • informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de uiterste tijd om in te checken, de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst.

Specifieke bepalingen:

Voor de geplande vertrekdatum ontvangt de reiziger de volgende inlichtingen:

 • opstapplaatsen en uur, traject (indien van toepassing voor de reis)
 • naam, adres, telefoon- en/of faxnummer van het hotel/kamphuis waar hij/zij verblijft
 • een telefoonnummer van Gezinssport Vlaanderen en/of van de crisistelefoon die de reizigers bij moeilijkheden kan helpen.

Een brief met de laatste inlichtingen wordt verstuurd naar alle deelnemers uiterlijk twee weken voor de afreis.

Artikel 5: De prijs

5.1

Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend.
Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:

 • de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of
 • de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of
 • de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn.

Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een prijsvermindering bij een daling van de hierboven opgesomde kosten.

5.2

Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de overeenkomst opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.

5.3

Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger uiterlijk twintig dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.

5.4

In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de administratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt staaft de organisator die kosten.

5.5 Wat is wel of niet inbegrepen in de deelnemersprijs?

5.5.1. Wat is in de deelnemersprijs inbegrepen?

Buitenlandse sportvakanties:

 • Het verblijf in vol- of halfpension, naargelang de bestemming en gespecifieerd bij de reisbeschrijving
 • Het sportpakket zoals omschreven, tenzij een specifieke meerkost, vermeld in de reisbeschrijving
 • Reis heen en terug per comfortabele autocar, vanuit verschillende opstapplaatsen in Vlaanderen, inclusief vervoer ter plaatse en fooi buschauffeur of reis met het vliegtuig, tenzij specifiek vermeld 'met eigen vervoer'.
 • Ongevallenverzekering voor persoonlijke ongevallen & B.A.
 • Reisbegeleiding vanuit Vlaanderen

Binnenlandse sportvakanties:

 • Het verblijf in vol- of halfpension,
 • Het sportpakket (gebruik en huur van materiaal, lesgevers),
 • Persoonlijke ongevallenverzekering & B.A.
 • Reisbegeleiding

5.5.2.Wat is er niet in de deelnemersprijs inbegrepen?

Buitenlandse sportvakanties:

 • Bijstandsverzekering (zie art 3)
 • Dranken en persoonlijke uitgaven.
 • Annulatieverzekering: 5% van de totale reissom
 • Verzekering alle risico's (diefstal, verlies e.d.)
 • Aanvragen om éénpersoonskamer. De vragen om éénpersoonskamers worden uitsluitend aanvaard indien de mogelijkheid in het hotel zelf bestaat en mits bijbetaling van een toeslag. Alleenstaanden die GEEN éénpersoonskamers aanvragen delen de kamer met andere deelnemers. Indien dit om organisatorische redenen niet mogelijk blijkt en men toch in een éénpersoonskamer verblijft wordt het supplement eveneens aangerekend.
 • Bij reizen waar gratis peuteropvang voorzien is, gaat de peuter gratis mee. Er worden voor de peuter geen kortingen toegekend. Eventuele opties met een meerprijs worden wel aangerekend (bv. bijstandsverzekering).

Binnenlandse sportkampen/vakanties:

 • Vervoer van en naar de kampplaats (eigen vervoer)
 • Dranken en persoonlijke uitgaven
 • Mogelijke extra uitgaven zijn facultatief en niet van toepassing voor alle deelnemers en worden vooraf gemeld
 • Annulatieverzekering: 5 % van de totale reissom

5.5.3.Kortingen

Kortingen buitenlandse sportkampen/vakanties

 • Extra gezinskorting: € 30/persoon korting vanaf het tweede (en volgende) kind(eren) van hetzelfde gezin bij inschrijving voor dezelfde reis
  • Leden van de Gezinsbond: deze korting wordt in je online portemonnee gestort.
  • Leden Gezinssport Vlaanderen: deze korting wordt rechtstreeks verrekend op je factuur
   Deze kortingen zijn NIET cumuleerbaar.
 • Vroegboekkorting: € 25/persoon wordt onmiddellijk verrekend op de factuur:
  Buitenland - wintersportvakanties:
  inschrijven voor 15/9 voor wintervakanties tijdens de kerstvakantie en buiten seizoen in januari en februari.
  inschrijven voor 15/11 voor wintervakanties tijdens de krokus- en paasvakantie en buiten seizoen maart
  Buitenland - paas- en zomervakanties en buiten seizoen
  inschrijven voor 1/2 voor sportvakanties tijdens de paasvakantie, mei en juni
  inschrijven voor 1/4 voor sportvakanties van juli, augustus en september
  inschrijven voor 1/9 voor sportvakanties tijdens de herfstvakantie

Kortingen binnenlandse sportkampen/vakanties (enkel voor leden Gezinssport Vlaanderen of Gezinsbond):

 • Ledenkorting op de basisprijs. Leden van Gezinssport Vlaanderen of Gezinsbond krijgen een korting van € 40 op de basisprijs, uitgezonderd de weekendformules; daar geldt een korting van 10 euro voor leden van Gezinssport Vlaanderen of Gezinsbond.
 • Vroegboekkorting: wie vóór 1 februari inschrijft voor een sportkamp in de paasvakantie en mei/juni, vóór 1 april voor een sportkamp in de zomervakantie of vóór 1 september voor een sportkamp in de herfstvakantie, krijgt een korting van € 25/deelnemer onmiddellijk op de factuur verrekend. Deze korting is ook geldig voor alle leden van hetzelfde gezin en wordt automatisch van het factuurbedrag afgetrokken. De vroegboekkorting is niet van toepassing op weekendformules.

Artikel 6: Betaling van de reissom

6.1

Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de pakketreisovereenkomst een gedeelte van de reissom via het online betaalsysteem Mollie.
Het voorschot bedraagt 25% van de totale reissom. Het is ook mogelijk om het verschuldigde bedrag in 4 schijven (4*25%) te betalen.

6.2

Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 45 dagen voor de vertrekdatum.

Het online betaalsysteem Mollie zal het saldo 45 dagen voor de vertrekdatum automatisch van de rekening van de reiziger halen. De reiziger krijgt hiervan nog een herinneringsmail 3 dagen voor het saldo wordt verrekend.

Bij betaling in schijven wordt er max. 1 keer per maand een deel van het saldo van de rekening van de reiziger afgenomen.

Boekt de reiziger minder dan 45 dagen voor de vertrekdatum, dan moet hij de totale reissom onmiddellijk online betalen.

 • Men kan ook een deel van de factuur betalen vanuit de online portemonnee (lidkaart Gezinsbond waarmee je spaart). Dit moet wel op het secretariaat van Gezinssport Vlaanderen gebeuren! Contacteer ons vooraf indien je van deze mogelijkheid gebruik wil maken.

6.3

Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de organisator het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst

7.1

De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:
1° de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, op de hoogte stelt, en
2° de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht.

7.2

Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen die voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de overeenkomst overdraagt in kennis van de kosten van de overdracht.


Artikel 8: Wijziging door de organisator voor de afreis

8.1

De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uitzondering van prijswijzigingen vóór het begin van de pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij:
1° de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en
2° het om een onbeduidende verandering gaat, en
3° de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf in kennis stelt.

8.2

1. Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8 % te verhogen, dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen:
1° van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de pakketreis;
2° van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;
3° van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn besluit;
4° van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en
5° in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende pakketreis en de prijs ervan.

8.3

Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering.

8.4

Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk een maand nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug.

Indien Gezinssport Vlaanderen zich voor het vertrek verplicht ziet de overeenkomst op een wezenlijk punt ingrijpend te wijzigen, dient Gezinssport Vlaanderen de reiziger daarvan zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid de overeenkomst te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door Gezinssport Vlaanderen voorgestelde wijziging aanvaardt. De reiziger dient zo spoedig mogelijk en in elk geval voor de afreis, Gezinssport Vlaanderen van zijn beslissing schriftelijk in kennis te stellen.

Bij aanvaarding van de wijziging wordt een bijvoegsel bij de overeenkomst gevoegd waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden medegedeeld.
Indien, door weersomstandigheden, een belangrijk deel van het sportprogramma, waarop de overeenkomst betrekking heeft niet wordt verleend, neemt Gezinssport Vlaanderen alle nodige en passende maatregelen om de reiziger geschikte alternatieven te bieden, zodat hij zijn vakantie zonder extra kosten kan voortzetten. In voorkomend geval stelt Gezinssport Vlaanderen de reiziger schadeloos ten belope van het verschil tussen de voorgenomen en de daadwerkelijke verleende diensten.

Artikel 9: Opzegging door de organisator voor afreis

9.1

De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen:

1° indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:
a) twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen;
b) zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van twee à zes dagen;
c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen duren, of

2° indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd.

9.2

In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft ontvangen, terug zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 10: Opzegging door de reiziger

10.1

De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding aan de organisator. In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandaardiseerde opzegvergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging vóór het begin van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten. Indien er geen gestandaardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis verminderd met de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.

Gestandaardiseerde opzeggingsvergoedingen Gezinssport Vlaanderen:

° bij annulering tot 75 ste dag (inclusief) voor vertrek: het voorschot
° bij annulering vanaf 74 tot 31 dagen voor vertrek: 50% van de reissom
° bij annulering vanaf 30 tot 15 dagen voor het vertrek: 75% van de reissom
° bij annulering vanaf 14 dagen tot de dag van vertrek: 100% van de reissom

10.2

De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding op te zeggen. In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding.

10.3

De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle bedragen terug die door of namens de reiziger zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding.


Artikel 11: Non–conformiteit tijdens de reis

11.1

De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld.

11.2

Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat:
1° onmogelijk is, of
2° onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten.
Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering of een schadevergoeding overeenkomstig artikel 15.

11.3

Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken. Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator weigert de non- conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is vereist.

11.4

Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht, biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger, andere arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit. Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit, kent de organisator aan de reiziger een passende prijsvermindering toe. De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is.

11.5

Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken. Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger. Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/ of schadevergoeding.

11.6

Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst, draagt de organisator de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger.

11.7

De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften.

11.8

De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Unie niet kan beroepen.

11.9

De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging aan de organisator door.

Artikel 12: Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel

13.1

De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator of door andere reisdienstverleners worden verricht.

13.2

Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de organisator aan de door de wet van 21 november 2017 voorgeschreven voorwaarden voldoet.

Artikel 14: Prijsvermindering en schadevergoeding

14.1

De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de reiziger te wijten is.

14.2

De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald.

14.3

De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aantoont dat de non-conformiteit te wijten is aan:
1° de reiziger;
2° een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen, of
3° onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

Artikel 15: Verplichting tot bijstand

15.1

De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door:
1° nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand;
2° de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van andere reisarrangementen.

15.2

Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen door de organisator.

Basisverzekering

De basisverzekering van Gezinssport Vlaanderen vzw is in de prijs inbegrepen: alle deelnemers zijn verzekerd voor persoonlijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid t.o.v. derden, volgens de voorwaarden van onze verzekeringspolis. Voor burgerlijke aansprakelijkheid wordt eerst de familiale verzekering aangesproken, dan pas de verzekering van Gezinssport Vlaanderen. Een uittreksel van de verzekeringspolis kan bekomen worden op aanvraag.
Schade, of verlies van het gehuurde sportmateriaal valt volledig ten laste van de deelnemer! De waarborg wordt niet verleend voor de terugbetaling van de door andere verzekeringen aangerekende vrijstellingen.

Bijstandsverzekering voor buitenlandse sportkampen/vakanties (optioneel)

Gezinssport Vlaanderen heeft eveneens een bijstandsverzekering (Europ-Assistance) afgesloten voor de duur van de reis. De prijs bedraagt € 14/deelnemer. Bij inschrijving kan er een bijstandsverzekering aangevraagd worden. Na inschrijving is het niet meer mogelijk een verzekering af te sluiten. De deelnemers die een eigen bijstandsverzekering bezitten, worden vrijgesteld van betaling van dit bedrag. Een uittreksel uit de bijstandsverzekering wordt u toegestuurd op aanvraag.

Algemene voorwaarden reisbijstand Gezinssport Vlaanderen

Annulatieverzekering voor binnenlandse en buitenlandse sportkampen/vakanties (optioneel)

De annulatieverzekering is niet in de prijs inbegrepen. Gezinssport Vlaanderen biedt de mogelijkheid om zich te verzekeren tegen annulering. De premie bedraagt 5% van de totale reissom. Men moet een annulatieverzekering aanvragen bij inschrijving. Na inschrijving is het niet meer mogelijk om een annulatieverzekering af te sluiten. Een annulatieverzekering kan genomen worden tot uiterlijk 30 dagen voor afreis.

Algemene voorwaarden annulatie Gezinssport Vlaanderen

Artikel 16: Klachtenregeling

16.1

Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel mogelijk op een bewijskrachtige manier melden bij de organisator.

16.2

Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden aan de organisator (via de reisleiding), zodat naar een oplossing kan worden gezocht.

16.3

Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij na het einde van de reisovereenkomst zonder vertraging bij de organisator een klacht indienen op een bewijskrachtige manier.

Artikel 17: Verzoeningsprocedure

17.1

Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.

17.2

Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

17.3

Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een "overeenkomst tot verzoening" bezorgen.

17.4

Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.

17.5

Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

Artikel 18: Arbitrage of rechtbank

18.1

Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank.

18.2

De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.

18.3

De organisator die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1.250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1.251 euro werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen.

18.4

Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.

18.5

Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:

telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ; fax: 02 277 91 00
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be


Artikel 19

De binnenlandse sportkampen/vakanties worden georganiseerd voor leden/niet-leden van Gezinssport Vlaanderen/Gezinsbond. Niet-leden betalen een meerprijs van 40 euro per deelnemer.

Buitenlandse sportkampen/sportvakanties worden uitsluitend georganiseerd voor leden van de Gezinsbond en/of voor leden van Gezinssport Vlaanderen. Ben je geen lid? Geen probleem, wij maken je lid voor de definitieve bevestiging van je boeking.

Je wenst lid te worden van Gezinssport Vlaanderen?

 • je stort € 25 per persoon op rekening BE66 6528 2289 5643 van Gezinssport Vlaanderen met als mededeling ‘Gezond op weg individueel lidmaatschap’. Met dit lidmaatschap ben je 24 u. op 24 u. verzekerd voor de volgende sporttakken: wandelen, joggen, lopen, fietsen (ook mountainbike), zwemmen en fitness.
 • of je stort € 45/gezin op rekening BE66 6528 2289 5643 van Gezinssport Vlaanderen met als mededeling ‘Gezond op weg gezinslidmaatschap’. Dit gezinslidmaatschap biedt je dezelfde voordelen als het individueel lidmaatschap.

Je wenst lid te worden van de Gezinsbond?

Je stort € 49 voor het hele gezin op rekening BE66 6528 2289 5643 van Gezinssport Vlaanderen met als mededeling ‘lidgeld Gezinsbond’.