Missie & Visie

Wie zijn wij? In 1976 vormde de Gezinssportfederatie zich om van sportdienst van de Gezinsbond tot volwaardige sportfederatie. Eenzelfde verhaal tekent zich af bij de Vlaamse Wandel- en Omnisportfederatie, die ook in 1976 ontstaan is uit de Vlaamse Wandelaarsbond (een onderdeel van vtbKultuur). Vandaag is Gezinssport Vlaanderen de samensmelting van de Gezinssportfederatie en de Vlaamse Wandel- en Omnisportfederatie, erkend door Sport Vlaanderen en gesubsidieerd door Vlaanderen.

Sport en bewegen zijn de twee grote pijlers waarrond de nieuwe vzw werkt. Wij willen alle gezinnen en bij uitbreiding zoveel mogelijk mensen in Vlaanderen een hand reiken in hun streven naar een gezond leven, een van de belangrijkste componenten van welzijn.

Gezondheid gaat voor ons ruimer dan "niet ziek zijn". Naast het lichamelijke aspect is er ook een geestelijke en sociale dimensie. Gezondheid heeft immers ook te maken met zich goed in z’n vel voelen, kunnen omgaan met zorgen en stress, zich geborgen weten, een vriendenkring hebben, sociaal geïntegreerd zijn…

Gezinssport Vlaanderen is ervan overtuigd dat sport en bewegen voor een dynamiek kunnen zorgen bij het streven naar een betere gezondheid. Door te sporten en te bewegen worden mensen gelukkiger. Laat net dat een bestaansreden zijn voor Gezinssport Vlaanderen. Het is dan ook logisch dat Gezinssport Vlaanderen zich profileert met de slogan "Wij doen gezinnen gezond bewegen". Met een knipoog naar cultuur en vanuit respect voor de natuur moeten sport en bij uitbreiding bewegen op een zinvolle manier geïntegreerd kunnen worden in het dagelijkse leven van elk individu.

Elk woord van onze oneliner is belangrijk en verdient daarom de nodige aandacht. In de eerste plaats “bewegen”. Via sport streven wij helemaal geen overwinningen, titels of medailles na. Maar als wij een match, wedstrijd of spel spelen, doen wij dat natuurlijk wel om ook te willen winnen. Wat daarbij vooral telt, is vanuit een recreatieve ingesteldheid laagdrempelige sporten aanbieden. Wij streven tot en met kwaliteit na en houden rekening met ieders kunnen. De sport is geen doel op zich, wel is ze een middel om onze doelstelling "gezondheid" waar te maken. Onze winst is winst op sociaal, lichamelijk en geestelijk vlak. Op die manier kunnen waarden als fair play, zuiver sporten en vriendschap hoog scoren.

Een ander opvallend begrip in de slogan is

"gezinnen"

. Gezinssport Vlaanderen mikt op zo veel mogelijk mensen in Vlaanderen en Brussel. Wij willen hen benaderen

als individu en in groep

. Het spreekt voor zich dat het gezin hier een belangrijke doelgroep is. Elk gezin heeft recht op een goede gezondheid. Elk gezin verdient voldoende kansen om te sporten en te bewegen.


Gezinssport Vlaanderen verwelkomt alle gezinnen, maar ook wie niet in gezinsverband maar als individu naar ons komt. Wij richten onze werking zowel op baby's, peuters, kleuters, kinderen en jongeren als twens, volwassenen en senioren. Gezinssport Vlaanderen heeft een intergenerationeel aanbod én een individueel aanbod.

Gezinssport Vlaanderen is een multisportfederatie en wil zo veel mogelijk mensen in Vlaanderen gezond doen bewegen. Daarom bieden wij een breed spectrum aan sportkansen en sportbegeleiding aan. Om ons doel te bereiken, schuiven wij vijf opdrachten naar voren:

  • De oprichting en kwaliteitsvolle ondersteuning van sportclubs in heel Vlaanderen.
  • Gezinssport Vlaanderen richt zich met zijn aanbod naar alle leeftijdscategorieën: baby’s, peuters, kleuters, kinderen, jongeren, volwassenen en senioren. Via een divers en laagdrempelig aanbod willen wij elk gezin in Vlaanderen aansporen tot duurzaam bewegen en sporten.
  • De organisatie van opleidingen en bijscholingen om de kwaliteit van de werking, zowel bestuurlijk als sporttechnisch, te ondersteunen.
  • De organisatie van sportvakanties en sportieve evenementen in gezinsverband, om meer mensen te prikkelen tot bewegen en recreatieve sportbeoefening.
  • Het bereiken van specifieke doelgroepen via een projectmatige aanpak.
  • Gezinssport Vlaanderen laten functioneren in een context van 'goed bestuur', wat inherent verbonden is met een kwaliteitsvol aanbod.

Samengevat: Gezinssport Vlaanderen is een multisportfederatie die het gezin in al zijn vormen wil aanzetten tot bewegen en sporten, zowel leeftijdsgericht als over de leeftijden heen. Gezinssport Vlaanderen ziet sport en bewegen als middel binnen het geheel van een streven naar meer welzijn. Kwaliteitsvolle begeleiding binnen goed gestructureerde clubs en een heldere en communicatieve structuur zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Een degelijke sporttechnische en administratieve ondersteuning waarborgen een goede sportwerking. Zowel de individuele sporter als de club krijgt vanuit een specifieke planning of via projecten de nodige stimulansen om de beleving van sport en bewegen intenser te maken.

Gezinssport Vlaanderen doet gezinnen gezond bewegen!