Melding grensoverschrijdend gedrag

Je kan zowel telefonisch, per mail als via ons online meldingsformulier melding maken van grensoverschrijdend gedrag dat je hebt gezien of meegemaakt in een sportclub of op een activiteit van Gezinssport Vlaanderen.

Alle meldingen worden met de nodige discretie behandeld. Enkel de aanspreekpunten van Gezinssport Vlaanderen hebben toegang tot het formulier.

Wat gebeurt er met jouw melding?

Hieronder beschrijven we de stappen die het aanspreekpunt zal zetten wanneer er een melding, onthulling of vaststelling is van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

Melding van een incident

Bij de melding van elk incident, zowel bij een vermoeden, onthulling als vaststelling, wordt de situatie in kaart gebracht. Het aanspreekpunt maakt een (anoniem) rapport op van elke melding.
Het aanspreekpunt heeft discretieplicht. Dat wil zeggen dat wat je zegt zoveel mogelijk vertrouwelijk blijft, maar soms kan het aanspreekpunt niet anders dan toch extra hulp in te schakelen. Als dat gebeurt, zal ze jou daar altijd over informeren.

Advies inwinnen

Het aanspreekpunt maakt op basis van het vlaggensysteem een inschatting van de situatie en overlegt met het intern medisch-ethisch adviesorgaan van de federatie welke stappen er verder kunnen genomen worden. Bij ernstige feiten zal er bovendien ook advies gevraagd worden aan het Centrum voor Ethiek in de Sport. Advies inwinnen gebeurt steeds met geanonimiseerde gegevens. Jouw naam en contactgegevens worden niet vermeld, noch doorgegeven.

Uitvoeren van het advies

Naargelang de ernst van de melding en situatie zal het incident anders aangepakt worden.

  • Bij milde feiten zullen we, binnen de 24u, adviseren hoe er (ped)agogisch kan gereageerd worden t.a.v. alle betrokkenen. Ook formuleren we duidelijke afspraken en coachen we de club bij het uitvoeren van het advies.
  • Bij ernstige feiten zal er onmiddellijk nagegaan worden hoe de veiligheid van de betrokkenen kan worden verbeterd en hoe het toezicht kan worden geoptimaliseerd. Er worden sancties opgelegd zoals die zijn opgenomen in het intern (tucht)reglement van Gezinssport Vlaanderen. Er wordt doorverwezen naar hulpverlening of professionele bemiddeling waar nodig.
  • Bij strafbare feiten zullen we de betrokkenen informeren over de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de politie of justitie. Er zijn verschillende mogelijkheden om een strafrechtelijke procedure op te starten. Na het opstarten van de procedure kan een onderzoek worden geopend.

Nazorg

In de nasleep van een incident kunnen gevoelens van onveiligheid of onrecht lang blijven aanslepen. Er zal na een melding steeds een nazorggesprek georganiseerd worden met alle betrokkenen.

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Ieder persoon, en dus ook elke sporter, heeft zijn of haar grenzen. Deze grenzen zijn niet altijd zichtbaar en zijn voor elke persoon verschillend. Wanneer je iemands grenzen overschrijdt, schaad je zijn of haar integriteit. Iemand kan zowel op fysiek, psychisch als seksueel vlak grenzen overschrijden.

Grensoverschrijdend gedrag in sport wordt ingedeeld in vijf categorieën:

  • Fysiek grensoverschrijdend gedrag, o.a. dwingen tot oefeningen die te moeilijk of te zwaar zijn, fysieke opdracht als straf, dwingen tot sporten tijdens ziekte of blessure, aanzetten tot ongezond eetgedrag of alcoholgebruik.
  • Psychisch grensoverschrijdend gedrag, o.a. kritiek op het uiterlijk, beledigingen o.v. huidskleur, gender, geloof of cultuur,, iemand beledigen, uitsluiten of negeren.
  • Verwaarlozing, o.a. onvoldoende toezicht tijdens de sportlessen, onveilige accommodatie of sportmateriaal, weten van grensoverschrijdend gedrag en niets doen.
  • Non-contact seksueel grensoverschrijdend gedrag, o.a. seksuele opmerkingen, grooming, seksuele berichten sturen, laten bekijken of verspreiden.
  • Contact seksueel grensoverschrijdend gedrag, o.a. ongewenste aanrakingen of handelingen, exhibitionisme, (poging tot) aanranding of verkrachting.

In deze korte samenvatting van de studie van Dr. Tine Vertommen (2021) vind je uitgebreidere informatie terug.