Melding grensoverschrijdend gedrag

Het handelingsprotocol beschrijft de stappen die de federatie-API zal zetten wanneer er een melding, onthulling of vaststelling is van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Melding van een incident

Bij de melding van elk incident, zowel bij een vermoeden, onthulling als vaststelling, wordt de situatie in kaart gebracht. De federatie-API maakt een (anoniem) rapport op van elke melding.
De federatie-API heeft discretieplicht. Dat wil zeggen dat wat je zegt zoveel mogelijk vertrouwelijk blijft, maar soms kan de API niet anders dan toch extra hulp in te schakelen. Als dat gebeurt, zal ze jou daar altijd over informeren.

Een melding kan telefonisch of digitaal overgemaakt worden naar de federatie-API. De contactgegevens van onze API Liesbeth vind je hier.

Advies inwinnen

De federatie-API maakt op basis van het vlaggensysteem een inschatting van de situatie en overlegt met het medisch-ethisch adviesorgaan van de federatie welke stappen er verder kunnen genomen worden. In het medisch-ethisch adviesorgaan van Gezinssport Vlaanderen zetelen enkele leden van de Algemene Vergadering, de federatiearts, een jurist, de coördinator en API van de federatie:

  • Leden Algemene Vergadering: Freddy De Nert (voorzitter), Eric De Wasch, Inge Temmerman en Agnes Vanderstegen
  • Jurist: Peter Waterschoot (eveneens lid van de Algemene Vergadering)
  • Arts: Tom Vandeputte
  • Coördinator: Wout Stevens
  • API: Liesbeth Uyttersprot

Bij ernstige feiten (rode of zwarte vlag) zal er bovendien ook advies gevraagd worden aan het Centrum voor Ethiek in de Sport.

Uitvoeren van het advies

Naargelang de ernst van de melding en situatie zal het incident anders aangepakt worden.

  • Bij een groene of gele vlag zullen we, binnen de 24u, adviseren hoe er (ped)agogisch kan gereageerd worden t.a.v. alle betrokkenen. Ook formuleren we duidelijke afspraken en coachen we de club bij het uitvoeren van het advies.
  • Bij ernstige feiten (rode en zwarte vlag) zal er onmiddellijk nagegaan worden hoe de veiligheid van de betrokkenen kan worden verbeterd en hoe het toezicht kan worden geoptimaliseerd. Er worden sancties opgelegd zoals die zijn opgenomen in het intern (tucht)reglement van Gezinssport Vlaanderen. Er wordt doorverwezen naar hulpverlening of professionele bemiddeling waar nodig.
  • Bij strafbare feiten (zwarte vlag) zullen we de betrokkenen informeren over de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de politie of justitie. Er zijn verschillende mogelijkheden om een strafrechtelijke procedure op te starten. Na het opstarten van de procedure kan een onderzoek worden geopend.

Nazorg

In de nasleep van een incident kunnen gevoelens van onveiligheid of onrecht lang blijven aanslepen. Er zal na een melding steeds een nazorggesprek georganiseerd worden met alle betrokkenen.